ЗАСТАРЕЛОСТ

Подели

Када настаје застарелост потраживања?

Ових дана је доста грађана, а међу њима и ја, добило опомене за неки од неплаћених врста пореза или режијских давања. Из разговора са познаницима видим да су као и код мене опомене стигле и за неплаћене обавезе од пре пет, шест и више година, што је са каматом достигло астрономски износ. Пошто се у мом случају ради о порезу на оружје за које нисам добијао решења (о чему ће бити посебан чланак) прелистао сам ту тематику на интернету и дошао до података које ћу вам овде у скраћеном облику презентовати, а који могу некога спасти од плаћања застарелих давања. Напомињем да нисам правник и да су ово пренети делови тумачења са правних портала, тако да је у случају неких непознаница ипак боље обратити се стручним лицима.

ПОЈАМ: Застарелост је правни институт који представља протек времена у којем ималац неког права није вршио своје право у оквиру законом предвиђеног времена, услед чега губи могућност да своје право оствари принудним путем.

НАСТУПАЊЕ ЗАСТАРЕЛОСТИ: Застарелост наступа истеком последњег дана времена у којем је поверилац могао тражити од дужника испуњење обавезе.

РОКОВИ ЗАСТАРЕЛОСТИ:

1. Једногодишњи рок застарелости
Потраживања која застаревају за 1 годину и код којих застаревање тече иако су испоруке или услуге продужене јесу:
– Потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију, плин, воду, за димничарске услуге и за одржавање чистоће, кад је испорука односно услуга извршена за потребе домаћинства,
– Потраживање радио-станице и радио-телевизијске станице за употребу радио-пријемника и телевизијског пријемника (ТВ претплата),
– Потраживање поште, телеграфа и телефона за употребу телефона и поштанских преградака, као и друга њихова потраживања која се наплаћују у тромесечним или краћим роковима,
– Потраживање претплате на повремене публикације, рачунајући од истека времена за које је публикација наручена.

2. Трогодишњи рок застарелости

Трогодишњи рок застарелости односи се на повремена (годишња) потраживања као што је порез, с тим што је 2014. Законом о пореском поступку и пореској администрацији то промењено и од тада важи рок од пет година од дана када је застарелост почела да тече. Наведеним Законом више се не тражи потврда о пријему (доставница), тако да за застару практично није битно да ли сте решење добили или не.

3. Апсолутни рок застарелости је десет година за сва потраживања.

МОЖДА НАЈВАЖНИЈЕ: Суд не пази на застарелост по службеној дужности, већ је потребно да се на њу позове сам дужник (приговором застарелости). То значи да ако опомена пред тужбу дође до суда суд неће аутоматски пресудити да су нека потраживања застарела ако ви нисте поднели проговор.

Застарелошћу обавеза не престаје, односно дужник је увек може испунити, само је поверилац изгубио право да је судским путем реализује. Због тога дужник који испуни своју застарелу обавезу нема право да тражи повраћај.

Кад застари главно потраживање застарела су и споредна потраживања, као што су потраживања камата, плодова, трошкова, уговорне казне.

ПРЕКИД ЗАСТАРЕВАЊА: Застаревање се прекида када дужник призна дуг или подизањем тужбе и сваком другом повериочевом радњом предузетом против дужника пред судом или другим надлежним органом, у циљу утврђивања, обезбеђења или остварења потраживања.

После прекида (признањем дуга од стране дужника, односно подизањем тужбе од стране повериоца) застаревање почиње тећи изнова, а време које је протекло пре перекида не рачуна се у законом одређени рок за застарелост.

Сматра се да прекида застаревања није било ако поверочева тужба или захтев буде одбачен или одбијен, или ако издејствована или предузета мера извршења или обезбеђења буде поништена, односно ако поверилац одустане од тужбе или радње коју је предузео.

Колико сам разумео ово горе то у мом случају значи да су сва потраживања до 2012.застарела (обашка што нисам ни добијао годишња решења за порез). Али, као што сам већ написао, то ћу објаснити у посебном чланку.

Како то за неке појединачне случајеве изгледа можете видети на порталу “Про боно“ где постоји велика база одговора на најчешћа питања. Пошто смо ми, је л’ те, правно уређена држава људи који су бесплатну правну помоћ пружали су због огромног броја пристиглих питања престали са радом 2013.године, али и поред тога има заиста доста објашњених случајева.

Нисам овим текстом хтео да наведем неког на неплаћање пореза и осталих потраживања, не дај Боже, већ сам хтео да појасним у коју категорију обичан грађанин да се сврста ако је добио опомену од “немарног“ повериоца који своја потраживања није извршио у законском року. Зато вас молим да питања не постављате мени у коментарима, већ да потражите одговоре на претходном и осталим порталима, а ако ипак мислите да је ваш случај по нечему јединствен обратите се стручним лицима за помоћ.

Све о застарелости можете погледати овде.

Примере застарелости за комуналне услуге, ТВ претплату и потраживања из радних односа можете погледати на крају текста овде.
Још примера застарелости можете видети и овде.


Подели

Оставите коментар

Scroll to Top